วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552

การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม

การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ( CIPP Model ) โดยการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ( Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ( Input ) ด้านกระบวนการ ( Process ) และด้านผลผลิต ( Product ) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทาราม จำนวน 150 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทาราม จำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามเพื่อประเมิน จำนวน 4 ชุด เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 1
เหมาะสม และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความคิดเห็นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปัญหาด้านนี้ คือ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการดำเนินการเพียงพอใน
การดำเนินโครงการเท่านั้น แต่ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการต่อไป
3. ด้านกระบวนการ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่เคยได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีการประสานงานกับท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีการบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ด้านผลผลิต พบว่า โรงเรียนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีถังใส่ขยะเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน มีต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และสวนหย่อมบริเวณโรงเรียน และมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ เช่น กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงินเป็นต้น
สำหรับความคิดเห็นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยข้อเสนอแนะ
1. ควรดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทารามต่อไป ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงรูปแบบของกิจกรรมเดิมที่ดีอยู่แล้วต่อไป
2. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและสามารถดำเนินการด้วยความสะดวก
3. ควรเชิญวิทยากรในท้องถิ่น เช่น ป่าไม้จังหวัด เกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้ามาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อตกลงต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นไปในทางเดียวกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป
4. โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนและนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในสถานที่ที่เป็นตันแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการดังกล่าว
5. ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกและตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์กับตัวเราเป็นอย่างมาก
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงกันในทุกภาคส่วนเพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ชุมชน จังหวัด ประเทศ ในโอกาสต่อ ๆ ไป
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

วิจัย:การศึกษาสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิริจันทา

ชื่อเรื่องวิจัย : การศึกษาสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ผู้วิจัย : นายวัฒนา เพ็ญพวงสินธุ์
ปี พ.ศ. : 2550
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการให้ความเห็นว่า โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Title : A study of environment management in primary school in the
service of Pathumthani education department area 1 : The case
study of Watsirichantharam School
Name : Mr. Watana Penpoungsin
Academic Year : 2007


ABSTRACT

This research has the objectives for (1) study the state of the environment management in Watsirichantharam School (2) study the problems and suggestions which were divided into (4) aspects such as environment management, atmosphere management, activities to campaign and to preserve the environment and the cooperation between school and community.
The populations to be used are thirteen (13) people of the administrators and operational teachers of Watsirichantharam School. Research tool is the level five (5) scale questionnaire. Statistics to be used for analysis of data are percent, mean and standard deviation.
The result of study is found that the degree of opinion is average which is considered by each aspect from maximum to minimum as following : atmosphere and environment management, the activities to campaign and to preserve the environment, management and the cooperation between school community.
For the suggestions, the administrators and the operational teacher had agreed that school should have budget in proceeding the environment management.