วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

วิจัย:การศึกษาสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิริจันทา

ชื่อเรื่องวิจัย : การศึกษาสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ผู้วิจัย : นายวัฒนา เพ็ญพวงสินธุ์
ปี พ.ศ. : 2550
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวัดศิริจันทาราม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม และด้านการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการให้ความเห็นว่า โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Title : A study of environment management in primary school in the
service of Pathumthani education department area 1 : The case
study of Watsirichantharam School
Name : Mr. Watana Penpoungsin
Academic Year : 2007


ABSTRACT

This research has the objectives for (1) study the state of the environment management in Watsirichantharam School (2) study the problems and suggestions which were divided into (4) aspects such as environment management, atmosphere management, activities to campaign and to preserve the environment and the cooperation between school and community.
The populations to be used are thirteen (13) people of the administrators and operational teachers of Watsirichantharam School. Research tool is the level five (5) scale questionnaire. Statistics to be used for analysis of data are percent, mean and standard deviation.
The result of study is found that the degree of opinion is average which is considered by each aspect from maximum to minimum as following : atmosphere and environment management, the activities to campaign and to preserve the environment, management and the cooperation between school community.
For the suggestions, the administrators and the operational teacher had agreed that school should have budget in proceeding the environment management.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น